Tinjauan Tingkah Laku Berbelanja Pengguna dan Ketidaktentuan Kewangan / Consumer Spending Behaviour and Financial Vulnerability Survey

Kajian ini dijalankan untuk memahami corak perbelanjaan pengguna dan implikasinya terhadap ketidaktentuan kewangan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Segala maklumat akan DIRAHSIAKAN dan TIADA maklumat individu akan didedahkan. The purpose of this study is to understand consumer spending behaviour and its implication on the financial vulnerability among Malaysians. All information will be kept CONFIDENTIAL and NO individual information will be disclosed.